ЕТИЧЕН КОДЕКС

Начинът, по който работим в Софтелектроник


Нашите ценности не се променят, променя се средата, в която работим. За да бъдем успешни в дългосрочен план, е необходимо да заявим и запазим своите ценности. Самоличността и репутацията ни се базират на стабилна ценностна система и етични принципи. Нашите ценности включват страстта, иновацията, предприемаческият дух, стремежът към съвършенство и отговорността. А нашите етични принципи са толерантността, уважението, почтеността, смелостта и прозрачността.


Нашата стратегия за лидерство се базира на непрекъснато инвестиране в нашите иновативни разработки и развитие. Ние отдаваме голямо значение на честността и прозрачността, правим нашия бизнес с почтеност. Изграждаме здрави и трайни взаимоотношения с нашите клиенти и партньори, основани на доверие и взаимен интерес. Уважаваме действащите фирми в нашата бизнес сфера, включително и нашата конкуренция.


Ние се стремим да превърнем Софтелектроник в мечтано място за работа. Съзнаваме, че нашият най-голям актив са служителите ни. Те имат право на безопасна и здравословна работна среда: такава, която да признава личния талант и заслуги, която цени многообразието, уважава личното пространство и се съобразява с баланса между професионалния и личния живот. Ние вярваме в предлагането на нашите служители на стимулираща среда, вълнуващи лични перспективи и шанса да бъдат различни. Насърчаваме атмосфера на откритост, смелост, щедрост и уважение, така че всички наши служители да се чувстват свободни да излагат своите въпроси, предложения, идеи и тревоги. Ние очакваме всички служители и структури да работят заедно и по уважителен и открит начин. Екипната работа се насърчава и успехите, както и неуспехите трябва да се споделят. Всички следва да се стремим да зачитаме чуждите идеи и да признаваме приноса на другите. По този начин ще поддържаме култура на лоялност, доверие, солидарност и уважение.


Безопасността и качеството на предлаганите от нас продукти и услуги са от първостепенно значение. Именно изключителното изпълнение, качество и безопасност са елементите, които демонстрират всеотдайността ни и уважението към нашите клиенти и партньори и поддържат тяхното доверие към нас.


Конфиденциална информация. Информацията е ценна. Неупълномощеното разкриване на вътрешна информация може да доведе до загуба и да навреди на Софтелектроник. Ние всички трябва да следим за опазването на вътрешната информация, като стриктно спазваме правилата за конфиденциалност на Компанията. Ние не трябва да обсъждаме или работим с информация на публични места, където разговорите могат да бъдат чути или данните да бъдат изложени на риск. Вярно е, че в технологичният свят запазването на конфиденциалност става все по трудно, но това го прави още по-важно.


Представляване на Компанията. Репутацията на Софтелектроник зависи от всички и от всеки един поотделно. Ние трябва:

- Да работим вземайки присърце интересите на Софтелектроник

- Да демонстрираме етичните принципи на Компанията в своите професионално поведение и език

- Винаги да се идентифицираме като служители на Софтелектроник когато използваме социални медии като част от нашата професионална дейност

Никога да не забравяме, че нищо в интернет не е „тайно“ или „ лично“

Ние не трябва:

- Да говорим пишем или да поемаме какъвто и да било ангажимент от името на Софтелектроник, освен ако не сме надлежно упълномощени за това

- Да говорим или пишем по теми извън личната ни компетентност

- Да използваме името на фирмата в имейли, за да изразим лични възгледи или за личен бизнес


Лично пространство и защита на личните данни. Всички имаме право на лично пространство. Софтелектроник зачита поверителността на личната информация на всички свои служители, клиенти и бизнес партньори. Ние трябва:

- Да се уверим, че лицата от които събираме лични данни, са информирани относно типа информация, която събираме, как планираме да я използваме и как могат да се свържат с нас ако имат въпроси

- Да събираме само лични данни, които са необходими

- Да унищожим или поправим всички неправилни или непълни данни

- Да се уверим, че тези данни се съхраняват на сигурно място

- Да се уверим, че третите страни, на които възлагаме събирането или използването на лични данни спазват тези принципи

- Да уважаваме правото на лично пространство на своите колеги Ние не трябва:

- Да събираме „лична“ информация без съгласието на засегнатите лица

- Да задържаме такава информация по-дълго от необходимото за официалната служебна причина, поради която е била получена

- Да преглеждаме или съхраняваме лични данни, освен ако нямаме надлежно разрешение и ясна служебна необходимост от тази информация

 

Използване на ресурсите на Компанията. Ресурсите на Компанията са предназначени да помагат на служителите и за целите на Софтелектроник. Неправилно използваните или похабени ресурси на Компанията, включително времето на служителите, засягат всички нас и увреждат оперативните и финансови резултати. Трябва да ценим и защитаваме активите на Компанията и да гарантираме, че няма да бъдат загубени, повредени, неправилно ползвани или похабени, нито заемани на други лица, прехвърляни, продавани или дарявани без упълномощаване.

 

Здраве, безопасност и сигурност. Всички, които работим за Софтелектроник имаме право на здравословна, безопасна и сигурна работна среда, а безопасността на работното място зависи от всички нас. Ние трябва:

- Да вземем всички разумни предпазни мерки за поддържане на безопасна и здравословна работна среда

- Да се уверим, че с нашите действия не излагаме себе си или другите на риск

- Да сме сигурни, че знаем какво правим при възникване на извънредна ситуация на работното място

 

Как да се ползва този кодекс?

При изпълнение на задълженията ни като фирма и като личности основно правило е винаги да уважаваме законите и наредбите. Признаваме, че някои ситуации не са леки. Етиката често е въпрос на решаване на конфликт на принципи. Разбира се никой документ не може да предвиди и отговори на всяка ситуация, която би могла да възникне. Затова винаги когато се сблъскате с подобно решение си задавайте следните въпроси:

1. Дали е в унисон с Етичния кодекс?

2. Дали е законно?

3. Дали е в унисон с нашите етични принципи за почтеност, уважение и прозрачност?

4. Как действията ми биха повлияли върху действащите лица и мога ли да оправдая решението си?

Ако отговорът на един от тези въпроси е „Не“ или ако имате съмнения, златното правило е да се консултирате със съответните хора от вашето ръководство и да обсъдите въпроса открито.

 

Етичния кодекс не измества никаква съществуваща политика и Вие трябва да продължавате да се съобразявате с всички установени стандарти на работното Ви място. Този кодекс цели да предостави рамката за тези правила и стандарти, така че да Ви бъде по-лесно да разберете тяхното естество.