ОБЩИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че използвате нашите продукти и услуги („Услуги“). Услугите са предоставени от „Софтелектроник 1“ ЕООД с адрес на управление: ул.“Георги Живков“ 38, гр. Варна, България. „Софтелектроник 1“ ЕООД администрира сайта и за краткост ще бъде наричано по долу Софтелектроник.


С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля прочетете ги внимателно.


1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия, които се прилагат за ползване на сайта на Софтелектроник, които уреждат правилата за използването му, включително сключването на договор за ремонт на автомобилна електроника, продажба на резервни части, както и доставката на изделия вече възстановени от нас.

 

2. ДЕФИНИЦИИ

Сайт – softelectronic.com и всички негови поддомейни;

Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Софтелектроник, прави поръчки от него и ползва Услугите на "Софтелектроник 1" ЕООД;

Стоки и услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба или извършване на Услуги;

Устройство / модул – всички механични устройства или електронени модули изпратени за ремонт;


3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия на Софтелектроник са задължителни за всички потребители на сайта.

Използването на този сайт означава, че сте се запознали с общите условия за използването му и сте съгласни да ги спазвате безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Софтелектроник по всяко време чрез тяхното актуализиране.

В този смисъл Клиентите имат задължение да правят справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове.

Софтелектроник не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за информацията съдържаща се в тях.


4. ДИАГНОСТИКА, ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВО/МОДУЛ

Диагностиката и описанието на проблема на дефектиралото устройство / модул са задължителни и са отговорност на Клиента.

Софтелектроник не носи отговорност за неправилната употреба, включително демонтаж/монтаж на устройството (в сервиз различен от този на Софтелектроник) от и в превозното средство или каквито и да е разходи понесени вследствие на посочените операции. Софтелектроник не носи отговорност, ако причината / причините за повредата / повредите в устройството не е / не са отстранени.


5. ОПАКОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА УСТРОЙСТВО/МОДУЛ ЗА РЕМОНТ

Клиентите винаги плащат реалните транспортни разходи и в двете посоки - от Клиента до Софтелектроник и обратно.

Разходите за доставка се изчисляват по обем / тегло на пратката и държавата на подателя.

Софтелектроник предоставя на всеки Клиент инструкции за опаковане и експедиране на устройството за ремонт.

При никакви обстоятелства Софтелектроник не носи отговорност, ако устройството изпратено за ремонт, бъде загубено или физически е повредено по време на транспортиране. Опаковайте безопасно и сигурно според нашите инструкции.


6. РЕКЛАМАЦИИ

При получаване на стоки и / или Услуги, Клиентът е длъжен да инспектира стоките и Услугите за дефекти, и да гарантира, че доставените стоки са годни за целта, за която са предназначени да бъдат използвани, както и че Услугите съответстват на целта на съответната поръчка / договор. В случай, че Клиентът инсталира стоката (устройството/модула) преди да е извършил инспекцията, то отговорността за всички последствия е на Клиента. Видимите дефекти трябва да бъдат докладвани на Софтелектроник в писмен вид в рамките на един работен ден след датата на получаване на стоката. Ако устройството изпратено за ремонт се диагностицира като дефектно, но все пак се установи, че е в работно състояние след като бъде тествано от Софтелектроник, Клиентите заплащат всички транспортни разходи.


7. ГАРАНЦИЯ

Софтелектроник гарантира правилното функциониране на доставените стоки, доколкото те се използват правилно от страна на Клиента. В случай, че устройството се случи да бъде дефектно в рамките на гаранционния период и Софтелектроник са били уведомени за това в съответствие с предишната точка ("Рекламации"), то Софтелектроник се задължават да отстранят дефекта безплатно. Ако Софтелектроник намерят ремонта или подмяната на стоки за невъзможни (вече), те имат право да кредитират цената, получена за стоките и / или Услугите, без да носят отговорност за допълнителни щети. Нормално използване означава, използването на стоки за целите, за които са предназначени, включително в съответствие с инструкциите на производителя, които придружават стоките, като се отчитат всички инструкции или насоки за употреба, дадени в писмена форма от Софтелектроник в процеса на монтаж на стоките. Разходите за компонентите, които се оказват дефектни и са заменени по време на гаранционния период се включват в гаранцията, с изключение на компоненти, които са предмет на нормално износване. Повреди, които са резултат на нормално износване , замърсяване, неправилна употреба, небрежност, невнимание, злоупотреба или умишлено увреждане са изключение от гаранцията. Пробиви, предизвикани от външни влияния, като например - работа, извършена от трети лица, неправилна употреба, промените в настройка, захранващи блокове, земетресение, пожар, мълния, щети от наводнения, насилие, допълнителен софтуер и връзки, или взаимодействия с оборудване, различно от това, определено от Софтелектроник, също са изключени от гаранцията. Изделията може да бъдат върнати от Клиента на Софтелектроник само с предварително писмено съгласие и инструкции от Софтелектроник. Гаранцията е лична и може да се прехвърля от Клиента на трета страна само с предварителното писмено съгласие на Софтелектроник. Страните могат да се споразумеят писмено за различни условия на гаранция за някои стоки.


8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието, но не само включително логата, графични изображения или надписи, търговските символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на сайта, са изключителна собственост на Софтелектроник. Всички права върху интелектуалната собственост, включително, но не ограничаващи се само до авторски права, права върху модели и търговски марки по отношение на стоки и Услуги, доставяни от Софтелектроник (включително, но не само софтуер, разработен от Софтелектроник, чертежи, изчисления, технически данни, ноу-хау и консултации) остават при Софтелектроник и не се прехвърлят на Клиента, освен ако и доколкото страните не се споразумеят изрично писмено за друго.


9. ОТГОВОРНОСТ

Софтелектроник не носи отговорност за каквито и да било вреди претърпени от Клиента или трети лица, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Софтелектроник.

Всяка отговорност на Софтелектроник е ограничена до гаранционното задължение, както е посочено в "Гаранция", освен доколкото има повреда в резултат на умишлено действие или груба небрежност от негова страна.

Софтелектроник не носи отговорност за косвени или следствени щети, включващи, но неограничаващи се до повреди в резултат на забавяне на доставката, на щети спрямо други стоки на Клиента или трета страна, за щети причинени от невярно или неправилно използване на услуги или стоки от страна на Клиента, загуба на оборот, загуба на печалба, загуба на добронамереност или загуби, причинени от неработоспособност на оборудване, нито за щети, причинени от всяка неточна и / или непълна информация предоставена от Клиента.

Във всички останали случаи отговорността на Софтелектроник е ограничена до фактурната стойност на поръчаната и платена стока или Услуга.

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Последно актуализирани на 25.10.2018 г.