Политика за защита на личните данни

Информация за нас

„СОФТЕЛЕКТРОНИК 1“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 201290398, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Георги Живков“ №38, Тел: 0879563263;


Информация за контакти в СОФТЕЛЕКТРОНИК 1, относно опазване на личните данни на нашите клиенти


СОФТЕЛЕКТРОНИК 1 ЕООД
гр. Варна, ул. Уста Колю Фичето 25А, ет.3


Нашият основен стремеж, при работа с лични данни


СОФТЕЛЕКТРОНИК 1  обработва Вашите лични данни с цел да Ви предоставим качествена услуга.
Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.
Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.


Как и защо използваме личните Ви данни


Ние обработваме личните Ви данни , за да предоставяме стоките и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните задължения.
Обработката се извършват с цел:
    • управление и изпълнение на Вашите заявки за стоки или услуги, изпълнение на договори за стоки и услуги;
    • сключване на договор;
    • изготвяне и изпращане на документ за продажба/фактура за стоките и/или услугите, които получавате от нас;
    • да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за предоставените стоки и услуги;
    • уведомление за всичко, свързано със стоките и услугите, които Ви предоставяме, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
    • осъществяване на гаранционно обслужване

 

За изпълнение на нормативни задължения


Ние обработваме идентификационните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например:
    • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
    • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
    • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
    • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;


След Ваше съгласие


Ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви устно или писмено съгласие.
Основни лични данни включват имена, телефонен номер, адрес и ЕГН.
Какви Ваши данни обработваме :
данни за идентификация :
    • трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
        ◦ лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер)
        ◦ видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността


Как защитаваме Вашите лични данни


За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
Кога изтриваме Вашите лични данни
По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, след като сме ги използвали за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора или предоставяне на стоката или услугата, за която сме ги използвали,  но не ги изтриваме до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като: задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания предвидени в действащото законодателство (5 години), съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 2 (две) години. Моля да имате предвид, че няма да изтрием Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим стоките и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.
Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):


Лица, обработващи данни от името на СОФТЕЛЕКТРОНИК 1:


    • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи документи, стоки и ремонтирани части и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
    • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
    • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
    • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписите от обекти на СОФТЕЛЕКТРОНИК 1 ЕООД.


Лица, обработващи данните от свое име


    • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;


Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни


Право на информация:
Вие имате право да поискате: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните Ви данни.

 

Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

 

Право на изтриване:
Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

 

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.


Компетентни органи за защита на личните данни:


Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg
Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.


Уведомление при нарушение сигурността на личните данни


Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, СОФТЕЛЕКТРОНИК 1 Ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността.
Индивидуалното уведомление изисква усилия, които са непропорционални. В такъв случай правим публично съобщение или вземаме друга подобна мярка, така че да бъдете в еднаква степен ефективно информирани.
    • предприели сме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, засегнати от нарушението на сигурността;
    • взели сме впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите Ви;


Актуалност и промени на политиката


С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашият интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Последно актуализирана на 25.05.2018 г.